Paziņojums par telpu iznomāšanu kafejnīcas izvietošanai ar ierobežotu pieejamību

Paziņojums par telpu iznomāšanu kafejnīcas izvietošanai ar ierobežotu pieejamību

1. Iznomājamais objekts.
1.1.Rīgas Vingrošanas skolas (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Miera ielā 62, ar kopējo platību 28.10 kv.m.,
kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.
2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 12.30 līdz plkst. 20.30 , sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.
2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.
2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.
2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
7.00 EUR/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. Kafejnīcai jāuzsāk darbu ne velāk kā no 2018.gada 3.septembra.
5.2. 5 ( pieci ) gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 22.jūnija plkst.12.00, Rīgā, Miera ielā 62, 213.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tālr. 67362944, saimniecības pārzinis.

Rīgas Vingrošanas skolas telpu iznomāšanas komisija.