Paziņojums par telpu iznomāšanu karstā dzēriena automātam

Paziņojums par telpu iznomāšanu karstā dzēriena automātam.

1. Iznomājamais objekts.
1.1. „Rīgas Vingrošanas skola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Miera ielā 62, ar kopējo platību 1.00 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai karsto dzērienu nodrošināšanai.
2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar karstajiem dzērieniem.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 6.71 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.
4.3. Pretendents par saviem līdzekļiem uzstāda patērētās elektroenerģijas skaitītāju.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 22.jūnija plkst.11.00, Rīgā, Miera ielā 62, 213.kab, pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________ EUR/kv.m bez PVN mēnesī ”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tālr. 67362944, saimniecības pārzinis.

Rīgas Vingrošanas skolas telpu iznomāšanas komisija.